Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Pre nákup produktov a služieb na https://chymeros.sk/eshop/

Obsah

Všeobecné obchodné podmienky 1

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok 2
 2. Dôležité pojmy (definície) 2

III.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 4

 1. Cena tovaru alebo služby a platba 4
 2. Splatnosť kúpnej ceny. 5
 3. Dodacie podmienky 5

VII.Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom 5 VIII.Odstúpenie od zmluvy 5

 1. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok 6
 2. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov 6
 3. Záverečné ustanovenia 7
 • Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou “VOP”) platia pre nákup produktov a služieb na stránke https://chymeros.sk/eshop/ (ďalej tiež aj len ako “tovar” alebo “služba”) prostredníctvom stránky https://chymeros.sk/eshop/ prevádzkovanej VERTIGOS o.z., Ulica Wolkrova 4, Bratislava-Petržalka 851 01, Slovensko IČO: 50873636, DIČ: 2120574698 (ďalej tiež len ako “Predávajúci”).
  2. Nákup tovaru alebo služby prostredníctvom https://chymeros.sk/eshop/ prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpna zmluvy je nad textom VOP).
  3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než tovar alebo službu kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním tovar alebo služby (tj. Pred kliknutím na tlačidlo “Odoslať”). Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať prípadné budúce nejasnosti medzi nami. Tým, že kliknete na tlačidlo “Odoslať” nám teda dávate potvrdenie – súhlas, že ste VOP videli, čítali, rozumiete im bez výhrady a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujeme. Dávate tým aj súhlas, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste rovnako ako aj mi pripravení splniť svoje záväzky z následne uzatvorenej kúpnej zmluvy (teda mi ako Predávajúci predovšetkým dodať vám objednaný tovar alebo službu a vy ako Kupujúci zaň zaplatiť dohodnutú cenu).
  4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:
 • Dôležité pojmy (definície)
 1. PREDÁVAJÚCI: VERTIGOS o.z.,

ulica a číslo : Wolkrova 4, mesto a PSČ: Bratislava-Petržalka 851 01, štát : Slovensko IČO: 50873636 DIČ: 2120574698

 1. Zodpovedná osoba a kontakty: Lubomir Ondrus, 0911 411712, chymerossk@gmail.com
 2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom stránky https://chymeros.sk/eshop/ uzavrie so mnou, ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým kúpi tovar alebo službu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba často tiež uvádzaná ako SZČO alebo právnická osoba, napr. S.r.o. alebo akciová spoločnosť)  alebo spotrebiteľ fyzická osoba.
 3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem sa mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, využijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúži a výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 5. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM. Je Kúpna zmluva, ak je uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, to znamená je uzavretá, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie (na základe objednávky urobené priamo na internetových stránkach https://chymeros.sk vyplnením potrebných údajov Kupujúcim) alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVO. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 7. Predávajúci zároveň oznamuje kupujúcemu, že zmysle o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 
 8. Kupujúci potvrdením príslušného políčka/tlačí tká (Dokončiť nákup) vyjadruje svoj súhlas v zmysle zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. 
  1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
  2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. 
  3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. 
 • Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci objednáva tovar alebo službu cez webové rozhranie, tj. https://chymeros.sk/eshop/ potvrdením príslušného políčka/tlačí tká (Dokončiť nákup) prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
  2. OBJEDNANIE tovaru alebo služby. Pre objednanie tovaru alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyberiete tovar alebo službu, zvolíte spôsob platby, vyplníte fakturačné údaje (vyplníte email, vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, prípadne poznámku).
  3. Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Zároveň máte možnosť si preštudovať obchodné podmienky a to kliknutím na odkaz „obchodnými podmienkami „.Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo “Dokončiť nákup”.
  4. obdŕžaní a potvrdení objednávky vás budeme informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácie o obdŕžaní objednávky je zasielaná automaticky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.
  5. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe, nie je prístupná.
 • Cena tovaru alebo služby a platba
 1. CENA príslušného tovaru alebo služby na webovom rozhraní https://chymeros.sk/eshop/ je vždy aktuálne uvedená. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Vzhľadom k charakteru tovaru alebo služby môžu vzniknúť náklady na dopravu, poštovné, prípadne dobierku a sú vždy zahrnuté v konečnej zverejnenej cene na webovom rozhraní. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky „celkom“ (tj. Predtým než kliknete na tlačidlo „Dokončiť nákup“) je už konečnou cenou.
 2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri jednotlivých položkách tovaru alebo služby v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobné chyby v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie sme povinný vám za takú zjavne chybnú cenu tovar alebo službu dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, sme oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
 3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, sme povinný vám tovar alebo službu dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar v našom vlastníctve.
 4. Spôsoby platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť výberom z uvedených možností:
 1. „Kartou online“ – platba GoPay,
 2. „Online bankový prevod (ihneď)“ – platba GoPay, „Internetové bankovníctvo“,
 3. „Bankový prevod“,
 4. „Dobierka“ pre úhradu platby na dobierku,
  1. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a tovar čo najskôr dodaný. Kúpna cena sa hradí v eurách.
 • Splatnosť kúpnej ceny.
  1. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v Objednávke. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na náš bankový účet.
  2. Po prijatí platby vám vystavíme doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch najneskôr do 3 dní od prijatia platby.
  3. Tovar alebo službu nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.
 • Dodacie podmienky
  1. SPÔSOB DODANIA. Tovar Vám bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na Vami uvedenú dodaciu adresu poštovou zásielkou.
  2. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacie lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude tovar dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na náš bankový účet.
  3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Náklady na dopravu sú zahrnuté do ceny tovaru.
  4. Po dodaní tovaru si prosím čo najskôr skontrolujte dodaný tovar, ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte nás prosím, aby sme mohli vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
  5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi, dátami vo formáte pdf, png, gif, mp3, mp4, avi a podobne (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 • Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom
  1. Digitálny obsah (ebook) zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na Vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérovej a softvérovej Vybavenie umožňujúce OTVORIŤ a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf, png, gif, mp3, mp4, avi a podobne. Obsah si stiahnite v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslaním odkazu na webovú stránku. Pre Stiahnutie ebook je nevyhnutné, aby ste bolí pripojenie k sieti internet s dostatočnej rýchlosti pripojením. Neodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti Vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby alebo výpadku servera. Webové stránky môžu byť hocikedy aktualizované bez predchádzajúceho upozorneniami.
  2. Digitálny obsah je chránený autorským právom zákona č. 185/2015 Z. z. a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalšími osobami. 
 • Odstúpenie od zmluvy
  1. Zo zákona môže spotrebiteľ od ZMLUVY uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť. V takom prípade ma prosím o uplatnení odstúpenia od zmluvy informujte elektronicky na chymerossk@gmail.com alebo písomne ​​na adresu uvedenej v úvode týchto VOP. V informáciách uveďte, že využívate právo odstúpiť od zmluvy v 14-dňovej lehote v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ je to možné aj doklad o kúpe tovaru alebo služby. Alebo prosím nahláste aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký tovar alebo službu ste zakúpili. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.
  2. Ako Predávajúci sme oprávnený od ZMLUVY odstúpiť v prípade Vášho omeškania sa s platbou, ak je doba dlhšia ako 10 dní po splatnosti a v prípade závažného porušenia vašich povinností. Najmä v prípadoch ak by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenie autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.
  3. Ak je vám spolu s predmetom objednávky poskytnutý aj darček, a zmluva medzi nami uzatvorená je rozviazaná a dôjde k odstúpeniu od zmluvy ste povinní mi darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od ZMLUVY vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade, ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.
 • Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
  1. Ako Predávajúci zodpovedáme za dodaný tovar alebo službu a že nie je závadný. Ak ste Spotrebiteľom, potom v prípade, že sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedáme aj za to, že sa závady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
  2. V prípade výskytu závady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu závady po oprave alebo výskyte väčšieho počtu závad máte právo požadovať výmenu tovaru za nový alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatnite právo na dodanie nového tovaru bez závad, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by sme neboli schopný vám nový tovar bez závad dodať, rovnako aj v prípade, že by sme nezabezpečili nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.
  3. Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že tovar má závadu, alebo by ste závadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za závady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, alebo nesprávnym uchovávaním.
  4. Ak vám nebol ebook dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky “hromadná pošta” alebo spam. Pokiaľ ani tam ebook nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
  5. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení závad. Reklamáciu môžete uplatniť emailom na našu elektronickú adresu chymerossk@gmail.com alebo zaslať písomne ​​na našu adresu uvedenú v čl. II VOP. Privítame, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie. 
 • Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
  1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plnenia či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese chymerossk@gmail.com.
  2. Sme občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
  3. Ak medzi nami ako Predávajúcim a Spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Záverečné ustanovenia
 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom.
 3. Upozorňujeme, že sme oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.10.2017
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu